KVKK Sözleşmesi

 

 VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişi , veri sorumlusu sıfatını haiz Berialife A.Ş. ne aşağıda belirtilen hususlar hakkında başvurma hakkına sahiptir.

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

f. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

2. Başvuru formunun doldurulması ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz başvuranın kimliğinin tespiti ve başvurunun ilgili birimlere yönlendirilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz sadece birimler arasında başvurunun nihayete erdirilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda paylaşılacaktır.

 

3. Başvuru yöntemi, Başvurunun yapılacağı adres ve Başvuru gönderiminde belirtilecek bilgi

 

a. Başvurular BERİALİFE A.Ş. nin işyeri adresi olan ‘Kurtuluş Mah. Hurriyet Bulvarı No34/1 SOMA / MANİSA‘’ adresine elden, noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yapılacaktır.

b. Başvuruya başvuranın kimliğini tevsik edici belgeler eklenmelidir.

c. Vekaleten yapılan başvurularda ise noter tasdikli vekaletname gerekmektedir.

d. Başvurularda, zarfın, tebligatın üzerine ya da e postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

e. Elektronik imzalı yapılacak başvurularda gönderi adresi [email protected]e-posta adresidir.

 

4. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

Adı Soyadı : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TC No : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Berialife Üye No : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon Numarası : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e-posta : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresi : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Veri sorumlusu şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Müşteri

Ziyaretçi

Eski Çalışanım (Çalışılan Yıllar: ……………. - …………….. )

Diğer

Çalışan

Çalışan adayı

Başvurduğunuz Tarih :

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyonu belirtiniz

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.

ŞİMDİ BERİALİFE ZAMANI.